Công bố thông tin bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Tổng Công ty tại CTCP Đầu tư Bình Phútbkqdaugiaquyenmuasgcc