Thông báo thực hiện kê khai tài sản năm 2018Thông báo kê khai tài sản năm 2018 : tải tại đây

Hướng dẫn mẫu kê khai tài sản : tải tại đây

Mẫu kê khai tài sản : tải tại đây