Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán

Tải Báo cáo Tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán

Tại đây