Hướng dẫn số 10505/SXD-QLKTXD ngày 28/12/2010 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn TP.HCM theo văn bản số 6456/UBND-ĐTMT ngày 14/12/2010 của Ủy Ban Nhân dân Thành phố.


Ngày 14/12/2010, Ủy Ban Nhân dân Thành phố đã ban hành văn bản số 6456/UBND-ĐTMT về chỉ đạo thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn thành phố theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2010. Thực hiện chỉ đạo của Ủy Ban Nhân dân thành phố về tổ chức thực hiện tại điểm a, mục 2 của công văn "Giao Sở Xây dựng có văn bản hướng dẫn cụ thể việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn thành phố theo mức lương tối thiểu mới (980.000 đồng/tháng) kể từ ngày 01/01/2010 áp dụng chung trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện".


Links down: Huong dan 10505-SXD.doc

TQT.WEB Copyright © 2010 SGC Corp. All rights reserved. Thiết kế website bởi Cánh Cam.
Địa chỉ tòa nhà: 18 A Đinh Tiên Hòang, P.ĐaKao, Q1
Email: info@saigoncons.com.vn
Website: www.saigoncons.com.vn