Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2011, của Chính phủ về việc "Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 04 năm 2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
   CHÍNH PHỦ                                                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         -------                                                                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                                                               ---------------
Số: 103/NQ-CP                                                                                                           Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02-NQ/TW NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2011
CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KHOÁNG SẢN
 VÀ CÔNG NGHIỆP KHAI KHOÁNG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

---------------


CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
 

Nơi nhận:                                                                                                                                                          TM. CHÍNH PHỦ
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;                                                                                                                      THỦ TƯỚNG
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;                                                                                                      (đã ký)
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;                                                                                     Nguyễn Tấn Dũng
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b).   


Links Down: Nghị quyết số 103-NQ-CP.doc

TQT.WEB       Các tin khác
Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2011, của Thủ tướng chính phủ về "Phê duyệt chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030". Nghị định số 101/2011/NĐ-CP, ngày 4/11/2011 của Chính phủ về "Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân". Quyết định số 1941/QĐ-TTg, ngày 31/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về "Điều chỉnh phân công Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành". Nghị định số 70/2011/NĐ-CP, ngày 22/08/2011 của Chính phủ về "Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động". Thông tư số 07/2011/TT-TTCP, ngày 28/07/2011 của Thanh tra Chính phủ về "Hướng dẫn quy trình tiếp công dân". Nghị định số 68/2011/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều về minh bạch tài sản, thu nhập. Nghị định số 66/2011/NĐ-CP của Chính phủ về "Quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có góp vốn của Nhà nước". Nghị định số 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg về việc "gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011". Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg ngày 04/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước.
First
Prev
Trang 1 / 2
[1]
2
Next
Last
Copyright © 2010 SGC Corp. All rights reserved. Thiết kế website bởi Cánh Cam.
Địa chỉ tòa nhà: 18 A Đinh Tiên Hòang, P.ĐaKao, Q1
Email: info@saigoncons.com.vn
Website: www.saigoncons.com.vn