Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND, ngày 15/11/2011 của UBND TP.HCM về "Ban hành Quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.     ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         -------------------                                                                                                                        ---------------------------
Số: 73/2011/QĐ-UBND                                                                                          TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2011QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường
xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.


------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHCăn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở;

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 02 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

Căn cứ Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình;

Căn cứ Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng - CVN 5308-91, Thiết bị nâng - Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng TCVN 5863:1995;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 7991/TTr-SXD-QLCLXD ngày 19 tháng 10 năm 2011 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 4620/STP-VB ngày 19 tháng 9 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các Sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


                                                                                                                                                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                                                                                                                          KT. CHỦ TỊCH
                                                                                                                                                                      
PHÓ CHỦ TỊCH


                                                                                                                                                                               (đã ký)

                                                                                                                                                                        Nguyễn Hữu Tín


Links Down:  Quyết định số 73-2011-QĐ-UBND.doc


TQT.WEB         
Các tin khác
Chỉ thị số 27/2011/CT-UBND, ngày 23/08/2011 của UBND TPHCM về "Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn". Quyết định số 3888/QĐ-UBND Về phân công công tác các thành viên UBND TPHCM nhiệm kỳ 2011-2016. Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế làm việc của UBND TPHCM nhiệm kỳ 2011 - 2016. Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND về "Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định bồi thường Thành phố Hồ Chí Minh". Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND Về việc "lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh". Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND về "Công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh". Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND về cấp Giấy phép quy hoạch tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND về "Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin về quy trình, thủ tục, biểu mẫu liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài tại hành phố Hồ chí Minh và quản lý, công bố cập nhật thông tin trên Hệ thống quy định điện tử thành phố". Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND, ngày 19/5/2011 của UBND TPHCM về hủy bỏ một phần Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30/03/2007 của Ủy Ban Nhân dân Thành phố về ban hành Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND về điều chỉnh quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Copyright © 2010 SGC Corp. All rights reserved. Thiết kế website bởi Cánh Cam.
Địa chỉ tòa nhà: 18 A Đinh Tiên Hòang, P.ĐaKao, Q1
Email: info@saigoncons.com.vn
Website: www.saigoncons.com.vn