Quyết định số 86/QĐ-TCT, ngày 01/12/2011 về "Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn–TNHH một thành viên".

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÀI GÒN                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
         –TNHH MỘT THÀNH VIÊN                                                                                                          ---------------
                     ---------------          
               Số:  86 /QĐ–TCT                                                                                        TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ
của Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn–TNHH một thành viên

---------------

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÀI GÒN
–    TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN


Căn cứ Quyết định số 3371/QĐ–UBND ngày 31/7/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ–Công ty con thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hoạt động theo hình thức Công ty mẹ–Công ty con;

Căn cứ Quyết định số 3467/QĐ–UBND ngày 12/7/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Điều lệ Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn–Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ–CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ–CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2004/NĐ–CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Quyết định số 93/2010/QĐ–UBND ngày 31/12/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ cơ quan;

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT–BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4033/QĐ–UBND ngày 24/8/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Danh mục số 1 các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh (Chi cục Văn thư–Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ);

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng tại Tờ trình số 161/TTr–VP ngày 11 tháng 11 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn–Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn–Trách nhiệm hữu hạn một thành viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                                                                                          TỔNG GIÁM ĐỐC
- Như Điều 3;
- Chủ tịch Hội đồng thành viên;                                                                                                                             (đã ký)
- Thường trực Đảng ủy;
- Ban Tổng Giám đốc; Kiểm soát viên;
- Công đoàn, Đoàn TNCS HCM Tổng Công ty;                                                                                                
- Tổ Quản trị Website Tổng Công ty;
- Lưu: VT.   


Links Down:  - Quy chế công tác văn thư lưu trữ T.Cty.doc
                         - Phụ lục I.doc.
                         - Phụ lục II.doc.
                         - Phụ lục III.doc.
                         - Phụ lục IV.doc.


TQT.WEB        
Copyright © 2010 SGC Corp. All rights reserved. Thiết kế website bởi Cánh Cam.
Địa chỉ tòa nhà: 18 A Đinh Tiên Hòang, P.ĐaKao, Q1
Email: info@saigoncons.com.vn
Website: www.saigoncons.com.vn