Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÀI GÒN

–TNHH MỘT THÀNH VIÊN

------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------

Số:  516 /TCT–KHĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2013

V/v báo cáo tình hình hoạt động SXKD  năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014

 

Kính gửi:

 

- Giám đốc các đơn vị phụ thuộc;

- Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Công ty Nhà nước;

- Đại diện vốn Nhà nước tại các Công ty cổ phần;

- Đại diện vốn Nhà nước tại các Công ty liên doanh.

 Nhằm tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014, Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn–TNHH một thành viên đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 theo các nội dung chính sau đây:

I.  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

1.  Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

Để báo cáo tổng hợp của Tổng Công ty theo sát tình hình thực hiện kế hoạch của các đơn vị, đề nghị các đơn vị cung cấp số liệu báo cáo cập nhật (theo mẫu đính kèm) và tình hình thực hiện các dự án tiêu biểu của đơn vị trong năm 2013.

Mẫu báo cáo có thể download tại website của Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn–TNHH một thành viên theo địa chỉ:

http:/saigoncons.com.vn/văn bản Tổng Công ty/

2.  Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động:

+  Những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của đơn vị;

+  Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch (doanh thu, sản lượng, các hoạt động xây lắp, đầu tư dự án, tư vấn, khảo sát, thiết kế xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và các hoạt động khác theo đặc thù, lĩnh vực hoạt động của từng đơn vị).

II. Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

1.  Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.

2.  Giải pháp thực hiện.

3.  Đề xuất, kiến nghị (nếu có).

 Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Phòng Kế hoạch và Đầu tư Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn–TNHH một thành viên chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2013 (đồng thời gửi kèm file về địa chỉ email: pkehoachdautu@gmail.com) để Tổng Công ty kịp thời tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban TGĐ; Kiểm soát viên;

- Các phòng nghiệp vụ TCT;

- Lưu: VT.

 

Liên hệ: Phòng KH & ĐT

ĐT: 3910 2788 (C.Nga).

 

Đính kèm : mẫu Báo cáo.xls

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Văn Khởi


Copyright © 2010 SGC Corp. All rights reserved. Thiết kế website bởi Cánh Cam.
Địa chỉ tòa nhà: 18 A Đinh Tiên Hòang, P.ĐaKao, Q1
Email: info@saigoncons.com.vn
Website: www.saigoncons.com.vn