Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty mẹ và Bộ phận văn phòng Tổng Công ty

– Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty mẹ: Xem tại đây

– Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 của Bộ phận Văn phòng Tổng Công ty: Xem tại đây

CÁC TIN LIÊN QUAN