SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÀI GÒN – TNHH MTV

Hội đồng Thành viên:

– Ông Nguyễn Pôn – Chủ tịch Hội đồng thành viên.

– Ông Trần Minh Khiêm – Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên.

– Ông Trần Minh Đạo – Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên.

– Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên.

Ban Tổng Giám đốc:

– Ông Trần Minh Khiêm – Tổng Giám đốc.

– Ông Mai Tuấn Kiệt – Phó Tổng Giám đốc.

– Ông Dương Dũng Nhân – Phó Tổng Giám đốc.

– Ông Võ Đào Hà – Phó Tổng Giám đốc

Kiểm soát viên:

– Ông Đỗ Điền Đăng.