BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020 CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÀI GÒN -TNHH MỘT THÀNH VIÊN.

Biểu số 2: tải tại đây

CÁC TIN LIÊN QUAN