Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty Mẹ và Văn phòng Tổng Công ty

– Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 – Văn phòng Tổng Công ty : tải tại đây

– Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 – Công ty mẹ : tải tại đây

CÁC TIN LIÊN QUAN