Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

– Báo cáo tài chính năm 2021 – Văn phòng Tổng Công ty : tải tại đây

– Báo cáo tài chính năm 2021 – Công ty mẹ : tải tại đây

– Báo cáo tài chính năm 2021 – Hợp nhất : tải tại đây

CÁC TIN LIÊN QUAN