(Tiếng Việt) Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tổng Công ty lần V, nhiệm kỳ 2020 – 2025