Báo cáo tài chính năm 2020

– Báo cáo tài chính năm 2020 – Văn phòng Tổng Công ty : tải tại đây

– Báo cáo tài chính năm 2020 – Công ty mẹ : tải tại đây

– Báo cáo tài chính năm 2020 – Hợp nhất : tải tại đây

CÁC TIN LIÊN QUAN