Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” năm 2017

Thực hiện kế hoạch số 78-KH/BTGTU ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Ban Tuyên Giáo Thành ủy tổ chức tham gia cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào năm 2017”, Ban Tuyên Giáo Đảng ủy Tổng Công ty thông báo như sau :
Đối tượng : Cán bộ, đảng viên, đoàn viên Công đoàn, Đoàn Thanh niên, người lao động đang công tác tại Tổng Công ty không phân biệt lứa tuổi, thành phần, tôn giáo.
Hình thức thi :
– Thi trắc nghiệm : được tổ chức hàng tuần, bắt đầu từ ngày 02/05/2017 và kết thúc vào ngày 22/12/2017.
thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00 thứ ba hàng tuần và kết thúc vào 09h30 thứ ba tuần kế tiếp.
– Thi viết

Xem thông tin chi tiết bên dưới :

Công văn 1314-CV/BTGTU của Ban Tuyên Giáo Thành ủy

Hướng dẫn 18-HD/BTG  của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng Công ty

CÁC TIN LIÊN QUAN