Hội nghị Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm của người đại diện phần vốn Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn-TNHH Một thành viên đầu tư tại doanh nghiệp.

    – Lúc 14h00, ngày 11/12/2019 Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn-TNHH Một thành viên tổ chức buổi Hội nghị Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm của người đại diện phần vốn Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn-TNHH Một thành viên đầu tư tại doanh nghiệp tại Hội trường Tổng Công ty.

CÁC TIN LIÊN QUAN