Thông báo thực hiện Kê khai tài sản năm 2020

Thông báo kê khai tài sản năm 2020 : tải tại đây

Hướng dẫn mẫu kê khai tài sản : tải tại đây
Mẫu kê khai tài sản : tải tại đây

CÁC TIN LIÊN QUAN