Chi bộ 2 kết nạp Đảng viên mới đợt 30/12/2016

Xem album ảnh tại đây